perangkap-setan

 • Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Dzail Thabaqatil Hanabilah berkata pada biografi Ibnul Jauzi[1], “Beliau tidak meninggalkan satu pun disiplin ilmu melainkan beliau memiliki karangan tentangnya.” Beliau ditanya tentang jumlah karangannya, jawabnya, “Lebih dari 340 karangan, di antaranya 20 jilid, dan di antaranya satu pamflet.” Al-Mufawwaffaq ‘Abdul Lathif berkata, “Adalah Ibnul Jauzi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Setiap harinya beliau menulis 4 pamflet dan setiap tahunnya bertambah tulisannya antara 50 sampai 60 jilid.”

 • Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffazh dan Ibnu Rajab dalam Adz-dzail[2] berkata, “Abul Muzhaffar, cucu Ibnul Jauzi, mengatakan, ‘Aku pernah mendengar kakekku berkata di atas mimbar di usianya yang terakhir:

“Aku telah menulis 1000 jilid dengan kedua jariku ini.”

 • Ibnul Wardi dalam Tatimmatul Mukhtashar fi Akhbaril Basyar[3] mengatakan, “Dikatakan bahwasannya telah dikumpulkan kertas-kertas yang telah ditulisi Abul Faraj Ibnul Jauzi, lalu dihitunglah sepanjang umurnya, kemudian dibagi dalam beberapa. Maka (diketahui) beliau mengkhususkan setiap hari darinya 9 kertas.”
 • Dalam Muqaddimah[4]-nya sebagai berikut, “Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan dalam Dzail Thabaqatil Hanabilah[5], bahwasannya Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al-Ajwibah Al-Mishriyyah:

“Syaikh Abul Faraj Ibnul Jauzi banyak menulis dan mengarang. Dan beliau memiliki karangan-karangan dalam banyak permasalahan, sampai aku menghitungnya,  maka aku lihat lebih dari 1000 karangan, dan setelah itu aku melihat apa-apa yang belum kulihat.”

 • Dalam Tadzkiratul Huffazh[6], Adz-Dzahabi mengatakan usai membawakan banyak kelompok dari karangan-karangan Ibnul Jauzi, “Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengarang seperti apa yang dikarang orang ini.” Selanjutnya beliau menukil perkataan Al-Muwaffaq ‘Abdul Lathif tentang Ibnul Jauzi, “Beliau tidak pernah menyia-nyaiakan waktunya sedikit pun. Setiap harinya beliau menulis sebanyak 4 pamflet –bersamaan dengan kesibukan beliau mengajar, mengarang, dan memberi fatwa orang-orang yang minta fatwa-. Dan beliau dalam setiap ilmu memiliki andil.”

Berikut adalah beberapa judul karangan Ibnul Jauzi yang terkenal yang sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa dunia, termasuk Indonesia:

 • Zad Al-Masir fi ‘Ilm At-Tafsir
 • Funun Al-Afnan fi ‘Ulum Al-Quran
 • Akhbar Al-Hamqa wa Al-Mughaffalin
 • Akhbar An-Nisa’
 • Akhbar Azh-Zharaf wa Al-Mutamajini
 • Al-Muntazham fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam
 • Al-Wafa bi Ahwal Al-Mushthafa
 • Talbis iblis
 • Bustan Al-Wa’izhin wa Riyadh As-Sami’in
 • Shifah Ash-Shafwah
 • Shaid Al-Khathir
 • Manaqib ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz
 • Dan sebagainya.

[Disarikan dan diterjemahkan dari Qimamatuz Zaman ‘Indal ‘Ulama (62-64), karya Syaikh ‘Abdul Fattah Abu Ghuddah –rahimahullah-]

18; 39 Jum’at, 13 September 2013 M

Di sebuah kontrakan Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia

Firman Hidayat Al-Marwadi

Iklan