Manuskrib

Ini adalah “manuskrib” catatan berjudul “Tuhfatul Kiram fi Taqyid Ma La Budda Min Durus ‘Ilm Al-Kalam” waktu kami belajar di Madrasah Aliyah Hamalatul Quran Yogyakarta bersama Fadhilatul Ustadz Aris Munandarhafizhahullah-.

Sebenarnya pelajaran itu lebih layak disebut pelajaran aqidah-tauhid karena lebih sesuai dengan istilah Ahlussunnah wal Jama’ah dan sesuai dengan kenyataan. Demikian garis bawah penting yang disampaikan Ustadz pada kami.

Di waktu menyampaikan materi pelajaran, Ustadz tidak hanya berperan menjelaskan buku kurikulum. Namun juga bertindak sebagai mustadrik (pemberi istidrak) mana-mana yang kurang benar dan perlu diluruskan. Maklum, yang menulis buku kurikulum hanyalah manusia biasa yang sangat berpotensi melakukan kesalahan dan kekeliruan.

Menurut kami, pelajaran ini termasuk pelajaran khathir karena isinya membahas madzahib dan firaq yang bermunculan dalam rahim Islam. Dari mulai Syi’ah, Muktazilah, Kullabiyyah, Khawarij, Jahmiyyah, dan lain-lain. Sedangkan sekte modern yang kami bahas waktu itu meliputi Jama’ah Tabligh (JT), Jama’ah Islam (LDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan seterusnya. Sekte-sekte tersebut oleh ustadz dipaparkan agak rinci dan dengan membandingkan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Misalnya keyakinan Kalamullah, pelaku dosa besar, dan seterusnya.

Owh ya. Walaupun kami tetap berpijak pada kurikulum Depag, kami tidak saja menggunakan buku muqarrar (baca: buku kurikulum), namun ustadz terkadang mengambil refrensi lain sebagai pelengkap, misalnya Al-Ushul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, Kitab At-Tauhid keduanya karya Al-Imam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab At-Tamimi, Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyyah karya Al-Fauzan, Nawaqidh Al-Islam, Mujmal Ushul Ahlissunnah wal Jama’ah fil ‘Aqidah, dan lainnya. Walhamdulillah.

Iklan